Mittwoch, 30. Juli 2014

 Una tragedia annunciata :  "Bandera and Moskal"

A commentary to :

http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/radsi-uz-nechci-nic-vedet-rika-81leta-uprchlice-z-ukrajiny/r~d0407906124f11e4abac002590604f2e/?utm_source=atlasHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=position-2


"Bandera e Moskal"
Questi i due termini dispregiativi per definire durante la seconda guerra mondiale i filonazisti ed i filorussi.
Che l'Ucraina sia da sempre una regione con diversissime componenti etniche, linguistiche e culturali dovrebbe essere generalmente noto (solo i politici statunitensi ignorano queste basilari storiche di base e nozioni storico -geografiche con le conseguenze che abbiamo visto in Iraq e altrove). Nessuna sorpresa quindi che anche in Ucraina Obama &C. si siano avventurati con lo sguardo acuto di una talpa e la leggerezza di un elefante. L'imbecillità criminale dei governanti statunitensi purtroppo ha contagiato i loro fedeli servi in Europa. In questo articolo il racconto commovente di un 81-enne rifugiatosi oggi a Praga per sfuggire ai bombardamenti dell'armata ucraina: contrariamente a quanto avviene nella nauseabonda e serva stampa occidentale, in quella ceca (non certo sospetta di simpatie filorusse!) le cose vengono chiamate col loro nome: la guerra di Porkoschenko contro il suo popolo altro non è che un'aggressione fascista, che il vecchietto intervistato ha già vissuto una volta da bambino, allora erano i filonazisti, oggi un governo golpista sostenuto .. dagli epigoni fascisti-filonazisti, guidati dagli USA e pagati ... dall'UE.

"Bandera and Moskal"
That Ukraine has always been a region with diverse ethnic groups, linguistic and cultural backgrounds should be generally known (only U.S. politicians ignore these basic historical concepts and basic historical and geographical with the consequences that we have seen in Iraq and elsewhere).
No surprise then that in Ukraine Obama & C. to have ventured through the eyes of a mole and the lightness of an elephant. The criminal stupidity of the U.S. rulers unfortunately has infected their followers and servants in Europe. In this article, the voice of a 81-year-old who fled to Prague to escape the bombing of the army Ukrainian: contrary to what happens in the nauseating and serve Western press,in the Czech (certainly not suspected of pro-Russian sympathies) things are called with their name: the war of Porkoschenko against his own people is nothing but fascist aggression the old man interviewed has already once lived as a child, then were pro-Nazi, now a government coup supported by the followers .. fascists-pro-Nazi, led by USA and paid for ... by the EU.


"Bandera a Moskal"
Tyto dva hanlivé výrazy, které mají být definovány v průběhu druhé světové války, pro-nacistické a proruské. Že Ukrajina byla vždy oblast s různými etnickými skupinami, jazykové a kulturní zázemí by mělo být všeobecně známo (pouze američtí politici ignorují tyto základní historické pojmy a základní historické a zeměpisné s důsledky, které jsme viděli v Iráku a jinde). Není tedy žádným překvapením, že na Ukrajině Obama & C. aby se pustil s ostrými oči krtka a lehkostí slona. Trestní hlouposti amerických vládců bohužel došlo k napadení své věrné služebníky v Evropě. V tomto článku lil potěšující příběh o 81-rok-starý, který dnes přijal útočiště v Praze, aby se vyhnuli bombardování vojenské ukrajinské: (! Rozhodně není podezření z proruské sympatie), v rozporu s tím, co se děje v odporné a slouží západní tisk, v českém Věci jsou Zavolejte rýč: Porkoschenko válku proti svým vlastním lidem není nic jiného než fašistické agrese, starý muž již rozhovor kdysi žil jako dítě, pak se pro-nacistická, nyní vládní převrat podporovaný ..-fašistických stoupenců pro-nacistická, v čele s USA a zaplatil za ... od EU​​.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen